มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   โครงสร้างรายวิชา   คำอธิบายรายวิชา 
               หน่วยที่  3  องค์ประกอบและหลักการทำงานคอมพิวเตอร์           หน่วยที่  4  หลักการแก้ปัญหา
                     แบบทดสอบหลังเรียน  
  ดูผลสอบ
    
  
   
                         หน่วยที่  3
   
องค์ประกอบและหลักการทำงานคอมพิวเตอร์ 

 กิจกรรมประจำหน่วย 
 ประวัติคอมพิวเตอร์
       ยุคที่ 1
       ยุคที่ 2
       ยุคที่ 3
       ยุคที่ 4
       ยุคที่ 5
 ชนิดคอมพิวเตอร
      แบ่งตามลักษณะข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล
      แบ่งตามลักษณะการใช้งาน
      แบ่งตามขนาดของเครื่องคอมพิวเตอร
 
 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์       
       ฮาร์ดแวร์
           หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
           หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)          
           หน่วยความจำ (Memory)
           หน่วยแสดงผล (Output Unit)      
           อุปกรณ์ต่อพ่วง  
       ซอต์ฟแวร์  

       
พีเพิลแวร์ 
 หลักการทำงานคอมพิวเตอร์
แบบฝึกหัด
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

              หน่วยรับข้อมูล คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลรับข้อมูลหรือคำสั่ง
จากผู้ใช้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
โดยแปลงข้อมูลหรือคำสั่งนั้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำการประมวลผลต่อไป

              ตัวอย่างอุปกรณ์รับข้อมูล เช่น

          คีย์บอร์ด 
          เมาส์ (Mouse)
          สแกนเนอร์
          เครื่องอ่านบัตร 

คีย์บอร์ด
                                                            

          เป็นอุปกรณ์รับเข้าพื้นฐานที่ต้องมีในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะรับข้อมูลจากการกดแป้นแล้ว ทำการเปลี่ยนเป็นรหัส เพื่อส่งต่อไปให้ กับคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ที่ใช้ในการป้อนข้อมูลจะมีจำนวนตั้งแต่ 50 แป้นขึ้นไป แผงแป้นอักขระส่วนใหญ่มีแป้นตัวเลขแยก ไว้ต่างหาก เพื่อทำให้การป้อนข้อมูลตัวเลขทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น การวางตำแหน่งแป้นอักขระ จะเป็นไปตามมาตรฐานของระบบพิมพ์สัมผัสของเครื่องพิมพ์ดีด ที่มีการใช้แป้นยกแคร่ (shift) เพื่อทำให้สามารถใช้พิมพ์ได้ทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ซึ่งระบบ รับรหัสตัวอักษรภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในทางคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นรหัส 7 หรือ 8 บิต กล่าวคือ เมื่อมีการกดแป้นพิมพ์ แผงแป้นอักขระจะส่งรหัสขนาด 7 หรือ 8 บิต นี้เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้งานพิมพ์ภาษาไทยจึงต้องมีการ ดัดแปลงแผงแป้นอักขระ ให้สามารถใช้งานได้ ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย กลุ่มแป้นที่ใช้พิมพ์ตัวอักษรภาษาไทยจะเป็นกลุ่มแป้นเดียวกับภาษาอังกฤษ แต่จะใช้ แป้นพิเศษแป้นหนึ่ง ทำหน้าที่สลับเปลี่ยน การพิมพ์ ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ภายใต้การควบคุมของซอฟต์แวร์อีกชั้นหนึ่ง แผงแป้นอักขระสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ตระกูลไอบีเอ็มที่ผลิตออามารุ่นแรก ๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 จะเป็นแป้นรวมทั้งหมด 83 แป้น ซึ่งเรียกว่า แผงแป้นอักขระพีซีเอ็กซ์ที ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 บริษัทไอบีเอ็มได้ปรับปรุงแผงแป้นอักขระ กำหนดสัญญาณทางไฟฟ้า ของแป้นขึ้นใหม่ จัดตำแหน่งและขนาดแป้นให้เหมาะสมดียิ่งขึ้น โดยมีจำนวนแป้นรวม 84 แป้น เรียกว่า แผงแป้นอักขระพีซีเอที และในเวลาต่อมาก็ได้ปรับปรุงแผงแป้นอักขระขึ้นพร้อม ๆ กับการออกเครื่องรุ่น PS/2 โดยใช้สัญญาณทางไฟฟ้า เช่นเดียวกับแผงแป้นอักขระรุ่นเอทีเดิม และเพิ่มจำนวนแป้นอีก 17 แป้น รวมเป็น 101 แป้น การเลือกซื้อแผงแป้นอักขระควรพิจารณารุ่นใหม่ที่เป็นมาตรฐานและสามารถ ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ สำหรับเครื่องขนาดกระเป๋าหิ้วไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊ค ขนาดของแผงแป้นอักขระยังไม่มีการ กำหนดมาตรฐาน เพราะผู้ผลิตต้องการ พัฒนาให้เครื่องมีขนาดเล็กลงโดยลดจำนวนแป้นลง แล้วใช้แป้นหลายแป้นพร้อมกันเพื่อทำงาน ได้เหมือนแป้นเดียว


เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี  บนความละเอียด  800x600  Text Size Medium
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา