มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   โครงสร้างรายวิชา   คำอธิบายรายวิชา 
               หน่วยที่  3  องค์ประกอบและหลักการทำงานคอมพิวเตอร์           หน่วยที่  4  หลักการแก้ปัญหา
                     แบบทดสอบหลังเรียน  
  ดูผลสอบ
         
    
            หน่วยที่  2  ระบบสารสนเทศ 

 กิจกรรมประจำหน่วย
 การประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ
        ความหมายข้อมูลและสารสนเทศ
        การแทนข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
        ประเภทการประมวลผลข้อมูล
        ระบบการประมวลผลข้อมูล
        ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล
        ปัจจัยการนำคอมพิวเตอร์มาประมวลผล
        โปรแกรมสำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูล
        การดูแลรักษาสารสนเทศ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศ             
        พัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศ         
        ขอบเขตเทคโนโลยีสารสนเทศ             
        ความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ      
        ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ      
แบบฝึกหัด
ระบบการประมวลผลข้อมูล

          การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ใหญ่ๆ คือ

         ระบบการประมวลผลแบบกลุ่ม ( Batch Processing System ) ระบบนี้ในการประมวล
ผล จะทำการรวบรวมข้อมูลไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะนำข้อมูลเข้าประมวลผล โดยต้องทำการจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ แล้วส่งเข้าไปประมวลผลทีเดียว หลังจากนั้นจึงสรุปผลที่ได้ โดยเช่น ระบบจัดทำรายการเงินเดือนของพนักงาน ระบบการคิดดอกเบี้ยของธนาคาร ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า การประมวลผลแบบนี้จะไม่มีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
          ข้อดี ทำให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เสียค่าใช้จ่ายน้อย เหมาะกับงานที่ไม่ต้องการความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
          ข้อเสีย ข้อมูลข่าวสารที่ได้ไม่ทันต่อการตัดสินใจ

         ระบบการประมวลผลแบบทันทีทันใด ( Transaction-Oriented Processing System)
บางครั้ง เรียกอีกอย่างว่าระบบการประมวลผลแบบออนไลน์ (On-Line Processing System) ้ การประมวลผลแบบนี้เป็นการรับข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์แล้วทำการประมวลผลทันที ไม่ต้องรอรวบรวมสะสมข้อมูล โดยการประมวลผลแบบนี้ การป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถป้อนจากที่ใดก็ได้ที่มีอุปกรณ์ติดต่อกับหน่วยประมวลลกลาง (CPU) โดยตรง เช่น การฝาก - ถอน เงินผ่านทาง ATM
           ข้อดี ได้ข้อมูลทันสมัย เหมาะกับงานที่ต้องการความรวดเร็วในการตัดสินใจ
           ข้อเสีย ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง ในการติดตั้ง จัดหา วัสดุ อุปกรณ์

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี  บนความละเอียด  800x600  Text Size Medium
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา