มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   โครงสร้างรายวิชา   คำอธิบายรายวิชา 
               หน่วยที่  3  องค์ประกอบและหลักการทำงานคอมพิวเตอร์           หน่วยที่  4  หลักการแก้ปัญหา
                     แบบทดสอบหลังเรียน  
  ดูผลสอบ
    
    

        หน่วยที่  1  ระบบสื่อสารข้อมูล

 กิจกรรมประจำหน่วย
 การสื่อสารข้อมูล
        ความหมายและองค์ประกอบ
        รูปแบบทิศทางของการสื่อสารข้อมูล
        บทบาทของการสื่อสารข้อมูล
        ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล
 เครือข่ายคอมพิวเตอร
        ความหมายและองค์ประกอบ
        รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
        ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร
        ประโยชน์เครือข่ายคอมพิวเตอร
 การค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
        สิ่งจำเป็นในการสืบค้นหาข้อมูล             
        โปรแกรมสืบค้นหาข้อมูล                     
        ประเภทการสืบค้นข้อมูล             
        วิธีสืบค้นข้อมูล      
        การสืบค้นข้อมูลใน google      
        การสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ yahoo
 การใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์       
        ลักษณะเด่นของอีเมล    
        ระบบการทำงานของอีเมล์     
        วิธีการสมัครจดหมายอิเล็กทรอนิกส์     
        วิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์    
        วิธีการเปิดอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์     
        วิธีการตอบกลับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
แบบฝึกหัด

 

รูปแบบทิศทางของการสื่อสารข้อมูล

   1. การส่งข้อมูลแบบทิศทางเดียว (Simplex Transmission)
                เป็นการสื่อสารข้อมูลที่มีผู้ส่งข้อมูลทำหน้าที่ส่งข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียว และผู้รับข้อมูล ก็ทำหน้าที่รับข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียวด้วยเช่นกัน การส่งข้อมูลในลักษณะนี้ เช่น การส่งสัญญาณของสถานีโทรทัศน์ไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ โดยที่สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณเท่านั้น และเครื่องรับโทรทัศน์ก็จะทำหน้าที่รับสัญญาณเท่านั้นเช่นกัน
   2. การส่งข้อมูลแบบสองทิศทางสลับกัน (Half-Duplex-Transmission)
                 เป็นการสื่อสารข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้รับและผู้ส่ง โดยแต่ละฝ่ายสามารถเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับข้อมูล แต่จะต้องสลับกันทำหน้าที่เป็นผู้ส่งข้อมูล จะเป็นผู้ส่ง
พร้อมกันทั้งสองฝ่ายไม่ได้ ลักษณะการส่งข้อมูลประเภทนี้ เช่น การสื่อสารโดยใช้วิทยุสื่อสาร
ซึ่งผู้ที่จะส่งข้อมูลต้องกดปุ่มเพื่อส่งข้อมูล ในขณะนั้นผู้อื่นจะเป็นผู้รับข้อมูล
   3. การส่งข้อมูลแบบสองทิศทางพร้อมกัน (Full Duplex Transmission)
                 เป็นการสื่อสารข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของทั้งผู้ส่งและผู้รับข้อมูล โดยทั้งสองฝ่ายสามารถเป็นผู้ส่งและ ผู้รับข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน และสามารถส่งข้อมูลได้พร้อมกันลักษณะการส่งข้อมูลแบบสองทิศทางพร้อมกัน เช่น การสื่อสารโทรศัพท์ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถ
พูดพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน  โดยปกติการสื่อสารข้อมูลส่วนใหญ่จะไม่ใช่่การส่งข้อมูล
แบบสองทิศทางพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น การใช้โทรศัพท์ ถึงแม้ว่าจะสามารถส่งข้อมูลได้
สองทิศทางพร้อมกัน แต่เวลาพูดยังต้องสลับกันพูด อีกตัวอย่างหนึ่งคือ การสื่อสารระหว่าง
เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งบางครั้งดูเหมือนว่าเป็นแบบสองทิศทางพร้อมกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นการส่งข้อมูลแบบสองทิศทางสลับกัน ซึ่งช่วงเวลาที่สลับกันนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่เร็วมาก
จึงดูเหมือนว่าเป็นการส่งข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน

 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี  บนความละเอียด  800x600  Text Size Medium
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา